Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Sklep internetowy publikowany pod adresem https://www.sklep.sapweld.pl (zwany dalej jako Sklep) prowadzony jest przez Sap-Weld Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mysłowicka 1; 61-343 Poznań, zarejestrowaną przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Numer KRS: 0000316409; NIP: 7822484306; Regon 301017275 Kapitał zakładowy: 300 000 zł (dalej jako Sap-Weld).

 

§2

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie asortymentowej Sap-Weld przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą zwanych dalej Klientami.

§3

Zawartość Sklepu (towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta wymaga akceptacji Sklepu. Klient może również złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.

§4

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

§5

Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§6

Sklep służy do dokonywania zakupów, zawierania umów sprzedaży pomiędzy Sap-Weld a Klientami, za pośrednictwem sieci Internet.

§7

Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej, obsługującej pliki cookies i Javascript, aktywnego adresu

e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.

§8

Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Oferta Sklepu dotyczy dostaw do Klienta na wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres lub odbioru osobistego z magazynu Sap-Weld. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych identyfikujących go w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.

§9

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie i przesłania formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu.

§10

 Klient może dokonać zakupu bez rejestracji lub zarejestrować się w sklepie tworząc konto Klienta.

§11

Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Sap-Weld oraz Sklep nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi.

§12

Wysyłając zamówienie ze strony www.sklep.sapweld.pl Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu, Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.

§13

Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, otrzymują bieg następnego dnia roboczego. Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie tylko o specyfikacji tam podanej.

§14

Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niekompletnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody Sap-Weld.

§15

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich - PLN. Ceny podane są w wartościach brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone, zaakceptowane, poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.

§16

Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia z żądaniem jest równoznaczne z upoważnieniem Sap-Weld do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia Sap-Weld do wysyłki faktury emailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF.

 

KONTO KLIENTA

 §17

Rejestracja konta wymaga od Klienta wypełnienia elektronicznego formularza  rejestracyjnego i podania danych wymaganych przez Sklep w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Klienta, danych firmy, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu dostawy. W procesie rejestracji konta klient samodzielnie ustala i wprowadza login oraz hasło. Rejestracja knota wymaga również  zaakceptowania Regulaminu i Polityki prywatności oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówień.

§18

Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację i prawidłowe funkcjonowanie konta. Konto jest przypisane do Klienta. Klient  ma prawo do rejestracji tylko jednego konta.

§19

Informacje zgromadzone na koncie są dostępne dla sprzedawcy.

§20

Konto dostępne jest dla osób które zalogują się na nim podając odpowiedni login i hasło. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim, oraz za treści zamieszczone przez osoby korzystające z konta klienta.  Umowy zawarte w związku z zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z konta klienta są uznane za wiążące.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§21

Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się w stopce Sklepu w zakładce „Polityka prywatności - link”.

§22

Zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności nie mogą doprowadzić do zmiany zasady, iż Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich Klientów/użytkowników.

§23

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

 

DANE OSOBOWE

§24

Dane osobowe klienta: imię, nazwisko, dane firmy, adres wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy wprowadzane są do systemu sprzedaży Sap-Weld służącego do fakturowania kontrahentów, na podstawie formularza dostępnego w Sklepie wypełnianego przez klienta w chwili składania zamówienia lub rejestracji konta w sklepie. Za poprawność oraz aktualność wprowadzonych danych odpowiada Klient.

§25

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sap-Weld Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mysłowicka 1; 61-343 Poznań, zarejestrowaną przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Numer KRS: 0000316409; NIP:7822484306; Regon 301017275, Kapitał zakładowy: 300 000 zł. Dane wykorzystane będą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży. Klient został pouczony o prawie wglądu do tych danych, możliwości ich zmiany oraz żądania usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.

§26

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Brak takiej zgody nie wpływa na obowiązek realizacji zamówienia przez Sklep.

 

PŁATNOŚCI

§27

Termin i forma płatności ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Informacja o sposobie płatności zawarta jest w potwierdzeniu e-maili przesyłanym po złożeniu zamówienia.

§28

Sklep akceptuje następujące formy płatności:

- płatności przelewem za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PolCard,

- przelewem na konto bankowe sklepu podane w treści maila z potwierdzeniem zamówienia oraz w potwierdzeniu zamówienia w systemie sklepu. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia z potwierdzenia zamówienia,

- płatności kartą lub gotówką w kasie sklepu w przypadku osobistego odbioru towarów.

§29

Sklep może wstrzymać realizację zamówienia (zamówień) lub zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta w przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności lub przekroczenia limitu kupieckiego ustalonego przez Sap-Weld.

 

 

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

§30

Sklep dostarczy Klientowi towar zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy. Sklep oferuje dostawę towaru za pośrednictwem Przewoźnika lub poprzez odbiór osobisty towaru przez Klienta. W przypadku gdy wybrana przez Klienta forma dostawy będzie niemożliwa, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta oferując inną formę dostawy. W przypadku dostawy towaru do Klienta za pośrednictwem Przewoźnika zostaną doliczone koszty transportu dla zamówień o wartości poniżej 2000 zł brutto. Koszty transportu będą naliczone indywidualnie i dopisane do wartości faktury VAT.

§31

Miejscem realizacji dostawy będzie adres dostawy podany przez Klienta w zamówieniu, jeżeli Sklep go przyjmie.

§32

Odbiór osobisty towaru wymaga pisemnego potwierdzenia poprzez podpisanie przez Klienta dokumentu dostawy.

§33

Ryzyko powstania szkody w towarze przechodzi na Klienta w chwili jego odbioru lub zwłoki z odbiorem. Korzyści i ciężary związane z towarem przechodzą na Klienta w chwili jego odbioru lub zwłoki z odbiorem.

§34

 Sklep nie jest w zwłoce z dostawą towarów w przypadku, gdy realizacja konkretnego zamówienia złożonego przez Klienta w całości lub częściowo zależy od dostarczenia towarów do Sklepu przez jego poddostawcę. Okres dostawy towarów przez Sklep do Klienta zostaje przedłużony o czas opóźnienia poddostawcy.

§35

W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę - Przewoźnika. W razie uszkodzenia paczki, niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej, a następnie za pośrednictwem Sklepu. Zastrzeżenia dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego.

§36

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonych towarów, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, do zgłoszenia ich i wystąpienia z reklamacją. Klient zobowiązany jest złożyć reklamację za pośrednictwem Sklepu  wypełniając i wysyłając Formularz Reklamacyjny (załącznik do Regulaminu) na adres e-mail sklep@sapweld.pl wpisując słowo REKLAMACJA w tytule wiadomości.

§37

Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość.

§38

Klient nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

§39

Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep ma prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Sklep  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.

 

 

REKLAMACJE I GWARANCJE

§40

Z zastrzeżeniem § 35 reklamacje należy składać za pośrednictwem Formularza Reklamacyjnego.

§41

Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Sklep. W razie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego lub braku u dystrybutora), Sklep zaoferuje do wyboru inny produkt. W razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT. Klient nie ma prawa odesłać towaru bez porozumienia ze Sklepem.

§42

Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta. Rękojmia w stosunkach między przedsiębiorcami jest wyłączona.

 

 

PRAWA AUTORSKIE

§43

Wszystkie fotografie, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody Sap-Weld lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.

§44

Zdjęcia oferowanych przez Sklep produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach informacyjnych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§45

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego, realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

§46

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§47

Dane przekazane w wyniku wypełnienia formularza zamówienia lub formularza rejestracyjnego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

§48

Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

§49

Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

§50

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Regulamin podlega prawu polskiemu. Regulamin może zostać zmieniony. Sklep powiadomi Klienta o każdej zmianie regulaminu. W przypadku braku akceptacji dla zmian, Klient powinien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://www.sklep.sapweld.pl.

 

 

FORMULARZ REKLAMACJI

 

Sap-Weld Sp. z o.o.

Ul Mysłowicka 1

61-343 Poznań

Adres e-mail: sklep@sapweld.pl

 

Data zgłoszenia: ………………………………………………………………………………….……..........

 

Firma zgłaszająca: ………………………………………………………………………………...…............

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: ......……………………………………………….…………...

……………………………………………………………………………………………………….…….................

 

Nr telefonu osoby zgłaszającej: ……………………………………………………………………...

 

Adres e-mail osoby zgłaszającej: …………………………………………………..……….……….

 

Dowód zakupu (nr i data FV): ………………………………………………………..……….……...

 

Nr i data zamówienia: ………………………………………………………………..……….……….....

 

Reklamowany towar/towary (indeks + pełna nazwa): ..…..……………………..…………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Ilość: ………………………………………………………………………………………..….…………

 

Wartość netto reklamowanego towaru: ……………………………………………..…….………

 

Szczegółowy opis wady: ………………………………………………………………..….………..........

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Kiedy wady zostały stwierdzone: ……….………………………………..………….……………......

 

Oczekiwania klienta: …………………………………………………………..………….…………...........

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Adres do zwrotu: …………………………………………………………………..….………………..........

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Podpis klienta: …………………………………………………………………………………………..