Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI – Sap-Weld Sp. z o.o.

 

Polityka Prywatności została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO.

Sap-Weld Sp. z o.o. dba o kwestie poufności informacji i nasi Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób. Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych pragniemy zapoznać Państwa ze sposobem gromadzenia, wykorzystania, przetwarzania i przechowywania Danych osobowych i tym samym dopełnić obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 31 stycznia 2024r. do odwołania. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce, zawsze w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

 

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań.

Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych jest Sap-Weld Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mysłowicka 1,

61-343 Poznań, zarejestrowaną przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Numer KRS: 0000316409; NIP: 7822484306, Regon 301017275 Kapitał zakładowy: 300 000 zł (dalej jako Sap-Weld). Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć pod adresem kontakt@sapweld.pl lub listownie na podany adres siedziby firmy.

 

Bezpieczeństwo Danych

 W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy Ocenę Skutków Przetwarzania danych osobowych uwzględniając ryzyka związane z ich przetwarzaniem oraz analizę ryzyka dla stosowanych przez nas zabezpieczeń. Stosujemy wysokiej klasy, sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz dostępu do posiadanych informacji, tak aby móc zagwarantować że przetwarzanie danych odbywa się nie tylko zgodnie z prawem ale również zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych. Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej, w tym w niniejszym Regulaminie.

 

Zakres zbieranych Danych Osobowych

 W związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzanym (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

- Dane osobowe naszych klientów oraz osób wskazanych do współpracy z klientami.
Dane te przetwarzamy w celu świadczenia wszystkich naszych usług na jak najwyższym poziomie, na podstawie zawartych z naszymi klientami umów. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz przez 20-lat po jego wygaśnięciu.

- Informacje o kontrahentach.
Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa o rachunkowości i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych.

- Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy.
Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa Kodeks pracy i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonym zgodom.

- Monitoring.

Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony osób i mienia, uważając to za swój usprawiedliwiony cel. Wszystkie zbierane w ten sposób dane przechowywane są przez okres 15 dni kalendarzowych. Gwarantujemy Państwu, że nagrania te nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom oraz nie są dostępne dla pracowników.

       - Inne dane powierzone nam w celu realizacji umów o współpracy.

W naszych zasobach znajdują się również inne dane osobowe w stosunku do których nasza firma nie jest Administratorem Danych, ale jako podwykonawcy realizujemy na nich różne zadania związane z wykonaniem ciążących na nas obowiązków i umów. Jako podmiot przetwarzający dane osobowe pozyskane w drodze realizacji umowy przetwarzamy wyłącznie przez czas obowiązywania nas umów oraz ściśle na zasadach w nich opisanych.

W każdym z wymienionych przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne, a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie. Lista odbiorców, którym mogą być powierzane lub udostępniane dane osobowe dostępna jest w siedzibie firmy. Na pisemny wniosek możliwy jest wgląd do tej listy.

 

Prawa Osób w zakresie Danych Osobowych

 Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,

- modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia zakresu ich przetwarzania,

- całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,

- niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,

- wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody),

- przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

Wnioski w tych sprawach możecie Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sapweld.pl przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz, np. czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi. Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie bezzwłocznie poinformowani.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji co do możliwości przeniesienia.

 

Przekazanie danych podmiotom trzecim

 Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług świadczonych przez Sap-Weld.

- Firmy pośredniczące w płatnościach on-line za towary lub usługi oferowane w ramach Sklepu internetowego (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Sklepie)

- Przewoźnicy. Firmy odpowiedzialne za dostarczanie produktów fizycznych do Klientów Sap-Weld,

- Dostawcy. Firmy zaopatrujące Sap-Weld w towary i usługi będące przedmiotem oferty handlowej

Sap-Weld.

 

Pliki Cookies - Ciasteczka

 Podczas pierwszej wizyty na stronie www.sapweld.pl oraz www.sklep.sapweld.pl i każdej innej administrowanej przez Sap-Weld na Twój komputer jest wysyłany plik cookie, który identyfikuje Twoją przeglądarkę. „Cookie” to mały plik zawierający ciąg znaków przesyłany na Twój komputer podczas wizyty na danej stronie internetowej. Wykorzystujemy te pliki, żeby podnieść jakość naszej obsługi i lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony. W tym celu w plikach cookie przechowujemy informacje o preferencjach użytkowników i monitorujemy sposób, w jaki poruszają się oni po naszych stronach. Wysyłane przez nasz Cookies  nie są szkodliwe dla komputera, ani dla użytkownika i jego danych. Administrator może wykorzystywać na swoich stronach skrypty i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Mimo to można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała użytkownika o ich przesyłaniu. Bez plików cookie niektóre funkcje lub usługi na naszych stronach mogą działać niepoprawnie. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę ciasteczek, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez witrynę administrowaną przez Sap-Weld.

 

Google Analytics

 Serwis www.sapweld.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc.  Google Analytics używa plików cookies, w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google Inc i przechowywane przez nią na serwerach w EU i Stanach Zjednoczonych.

 

Wszystkie treści i informacje zamieszczone na stronie www.sapweld.pl są własnością Sap-Weld.